Καταχωρήστε την εταιρεία σας

Αίτηση σύστασης εταιρείας:

Σύνολο:  1625 USD

Ονομα εταιρείας:

Καταχωρίστε 3 προτεινόμενα ονόματα για την Εταιρεία ακριβώς όπως θέλετε να εμφανίζονται:
Πρώτη επιλογή
Δεύτερη επιλογή
Τρίτη Επιλογή

Διευθυντής (ες):


Απαιτείται μόνο ένας μέτοχος και ένας διευθυντής που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Όνομα Διευθυντή
Κατοχή
Ιθαγένεια
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αξιωματικοί:


(Η ονομασία αξιωματικού είναι προαιρετική)
Όνομα αξιωματικών
Γραφείο που διεξάγεται (δηλ. Γραμματέας)
Κατοχή
Ιθαγένεια
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σκοπός της Εταιρείας: