ลงทะเบียน บริษัท ของคุณ

ใบสมัครจัดตั้งบริษัท:

รวม:  1625 USD

ชื่อบริษัท:

โปรดระบุชื่อที่เสนอให้กับบริษัท 3 ชื่อตามที่คุณต้องการให้ปรากฏ:
ตัวเลือกแรก
ตัวเลือกที่สอง
ทางเลือกที่สาม

กรรมการ:


ต้องมีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวและกรรมการหนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้
ชื่อกรรมการ
อาชีพ
สัญชาติ
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล

ผู้นำ:


(การตั้งชื่อเจ้าหน้าที่เป็นตัวเลือก)
ชื่อเจ้าหน้าที่
ดำรงตำแหน่ง (เช่น เลขานุการ)
อาชีพ
สัญชาติ
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล

วัตถุประสงค์ของบริษัท: